OTHER MEASURES


A series of diptychs.


Yom Kippur 2021Rosh Hashanah 2021


Krishna Janmashtami 2021


Vulan 2021


Muharram – Ras as-Sanah 2021


Asalha Puja 2021


Day of Arafah 2021


Tisha B’Av 2021


Tammuz 2021


Jonsok – St. Hans 2021


Savitri pooja 2021


Vesak 2021


1. Day of Pentecost 2021

2. Day of Pentecost 2021


Ascension Day 2021


Ramadan 2021


Easter 2021