OTHER MEASURES


A series of diptychs.


Guru Nanak Jayanti 2021


Birth of Baha’u’llah 2021


Diwali 2021


All souls day 2021


All saints day 2021


Pavarana 2021Sharad Navatri 2021


Arba’een 2021


Yom Kippur 2021


Rosh Hashanah 2021


Krishna Janmashtami 2021


Vulan 2021


Muharram – Ras as-Sanah 2021


Asalha Puja 2021


Day of Arafah 2021


Tisha B’Av 2021


Tammuz 2021


Jonsok – St. Hans 2021


Savitri pooja 2021


Vesak 2021


1. Day of Pentecost 2021

2. Day of Pentecost 2021


Ascension Day 2021


Ramadan 2021


Easter 2021